Rusavskia elegans
Rusavskia elegans (Link) S.Y. Kondr. & Kärnefelt, Ukrainskiy Botanichnyi Zhurnal 60 (4): 434 (2003) [MB#528990]
Basionym:
Lichen elegans
Citations in published lists and Bibliographies:
Kondratyuk, S.Y.; Kärnefelt, I. 2003. Revision of three natural groups of xanthorioid lichens (Teloschistaceae, Ascomycota). Ukrainskiy Botanichnyi Zhurnal. 60(4):427-437
Position in classification:
Fungi, Dikarya, Ascomycota, Pezizomycotina, Lecanoromycetes, Lecanoromycetidae, Teloschistales, Teloschistineae, Teloschistaceae, Xanthorioideae, Rusavskia
More information about Rusavskia elegans