جستجوی: Mycobank

 


 
 Add this item to the list   Morchella septentrionalis
    

General information

 Summary:Morchella septentrionalis M. Kuo, J.D. Moore & Zordani, Mycologia 104 (5): 1175 (2012) [MB#563961] 
 MycoBank #:563961 
 Epithet:septentrionalis
 Rank:
 
 Authors:M. Kuo, J.D. Moore & Zordani
 Authors (abbreviated):M. Kuo, J.D. Moore & Zordani
 Literature:
 
 Page #:1175
 Year of publication:2012
 Gender:Feminine
 Date public:21/09/2012 
 Type specimen or ex type:
 
 More specimens:
 

Classification and associated taxa

 Current name:
 Classification:
 
Associated records:
None

Descriptions

 Description:
 

Link out to external resources

 Other fungal links:
 
 Bibliography links:
 
 General links:
 
 Molecular links:
 
 Specimens and strains links: