Search on : Mycobank

 


 
 Add this item to the list  Polyporaceae
    

General information

 Summary:Polyporaceae Corda, Icones fungorum hucusque cognitorum 3: 49 (1839) [MB#81203] 
 MycoBank #:81203 
 Epithet:Polyporaceae 
 Rank:
 
 Authors:Corda 
 Authors (abbreviated):Corda 
 Literature:
 
 Page #:49 
 Year of effective publication:1839 
 Remarks:as 'Polyporei'; Polyporaceae Fries ex Corda fide Hawksw.; See Donk, Persoonia 3: 278-280 (1964). 
 More specimens:
 

Classification and associated taxa

 Current name:
 
 Classification: 
 
191 Associated records (click to hide):
Abundisporus, Agarico-igniarium, Albatrelloideae, Amyloporia, Amyloporia, Amylosporia, Apoxona, Artolenzites, Asterochaete, Atroporus, Aurantioporus, Aurantiporus, Australoporus, Austrolentinus, Bresadolia, Caloporus, Cellularia, Cellulariella, Cellulariella, Cerioporus, Cerrena, Cinereomyces, Cladomeris, Cladoporus, Colospora, Coriolinea, Coriolopsis, Coriolus, Crassisporus, Cryptomphalina, Cryptoporus, Cubamyces, Cystostiptoporus, Daedaleopsis, Datronia, Datroniella, Davidia, Dendrochaete, Dendropolyporus, Dentocorticium, Dextrinoporus, Dextrinosporium, Dichomitus, Diplomitoporus, Earliella, Echinochaete, Elfvingiella, Endopandanicola, Epithele, Epitheleae, Erastia, Fabisporus, Faerberia, Favolus, Favolus, Fibroporia, Flabellophora, Flammeopellis, Fomes, Fomitella, Funalia, Fuscocerrena, Gemmularia, Geopetalum, Geopetalum, Globifomes, Grammothele, Grammothelopsis, Haploporus, Haploporus, Heliocybe, Hexagona, Hexagonia, Hexagonia, Hirneola, Hirschioporus, Hornodermoporus, Hymenogramme, Incrustoporia, Irpiciporus, Laccocephalum, Laetifomes, Laricifomes, Leifiporia, Leiotrametes, Lentinopanus, Lentinus, Lentodiellum, Lentodium, Lentus, Lenzites, Leptopora, Leptoporus, Leptotrimitus, Leucolenzites, Leucoporus, Lignosus, Lithopolyporales, Lopharia, Lopharioideae, Loweporus, Macrohyporia, Megasporia, Megasporoporia, Megasporoporiella, Melanoderma, Melanoporella, Melanoporia, Melanopus, Microporellus, Microporus, Mollicarpus, Murinicarpus, Mycelithe, Mycobonia, Navisporus, Neodatronia, Neodictyopus, Neofavolus, Neofavolus suavissimus, Neofomitella, Nigrofomes, Nigroporus, Pachykytospora, Pachyma, Panus, Perenniporia, Perenniporiella, Perenniporiopsis, Persooniana, Petaloides, Phaeotrametes, Phaeotrametes, Pherima, Phorima, Phyllodontia, Physisporus, Picipes, Pilatotrama, Piloporia, Placodes, Pleuropus, Pocillaria, Podofomes, Pogonomyces, Polyporellus, Polyporus, Polyporus, Poria, Poria, Porodisculus, Poronidulus, Poroptyche, Pseudofavolus, Pseudomegasporoporia, Pseudophaeolus, Pseudopiptoporus, Pseudotrametes, Pseudotrametes, Pycnoporus, Pyrofomes, Royoporus, Rubroporus, Ryvardenia, Sarcoporia, Scenidium, Sclerodepsis, Somion, Sparsitubus, Spongipellis, Stiptophyllum, Szczepkamyces, Thermophymatospora, Tinctoporellus, Tomentoporus, Trametella, Trametes, Trichaptum, Truncospora, Truncospora, Tuberaster, Tyromyces, Ungulina, Vanderbylia, Velolentinus, Wolfiporia, Xerotinus, Xerotus, Xylometron, Xylopilus, Yuchengia
 
 Type name:
 

Link out to external resources

 Other fungal links:
 
 Bibliography links:
 
 General links:
 
 Molecular links:
 
 Specimens and strains links: