Search on : Mycobank

 


 
 Add this item to the list   Polyporaceae
    

General information

 Summary:Polyporaceae Corda, Icones fungorum hucusque cognitorum 3: 49 (1839) [MB#81203] 
 MycoBank #:81203 
 Epithet:Polyporaceae
 Rank:
 
 Authors:Corda
 Authors (abbreviated):Corda
 Literature:
 
 Page #:49
 Year of publication:1839
 Name type:Basionym 
 Gender:Unknown
 Name status:Legitimate
 Remarks:as 'Polyporei'; Polyporaceae Fries ex Corda fide Hawksw.; See Donk, Persoonia 3: 278-280 (1964). 
 Sanctioned by:- 
 More specimens:
 
 Human pathogenicity code:- 
 Plant pathogenicity code:- 
 Code toxicity:- 

Classification and associated taxa

 Classification:
 
188 Associated records (click to hide):
Abundisporus, Agarico-igniarium, Albatrelloideae, Amyloporia, Amyloporia, Apoxona, Artolenzites, Asterochaete, Atroporus, Aurantioporus, Aurantiporus, Australoporus, Austrolentinus, Bresadolia, Caloporus, Cellularia, Cellulariella, Cellulariella, Cerioporus, Cerrena, Cinereomyces, Cladomeris, Cladoporus, Colospora, Coriolinea, Coriolopsis, Coriolus, Cryptomphalina, Cryptoporus, Cubamyces, Cystostiptoporus, Daedaleopsis, Datronia, Datroniella, Davidia, Dendrochaete, Dendropolyporus, Dentocorticium, Dextrinosporium, Dichomitus, Diplomitoporus, Earliella, Echinochaete, Elfvingiella, Epithele, Epitheleae, Erastia, Fabisporus, Faerberia, Favolus, Favolus, Fibroporia, Flabellophora, Flammeopellis, Fomes, Fomitella, Funalia, Fuscocerrena, Gemmularia, Geopetalum, Geopetalum, Globifomes, Grammothele, Grammothelopsis, Haploporus, Haploporus, Heliocybe, Hexagona, Hexagonia, Hexagonia, Hirneola, Hirschioporus, Hornodermoporus, Hymenogramme, Incrustoporia, Irpiciporus, Laccocephalum, Laetifomes, Laricifomes, Leifiporia, Leiotrametes, Lentinopanus, Lentinus, Lentodiellum, Lentodium, Lentus, Lenzites, Leptopora, Leptoporus, Leptotrimitus, Leucolenzites, Leucoporus, Lignosus, Lithopolyporales, Lopharia, Lopharioideae, Loweporus, Macrohyporia, Megasporia, Megasporoporia, Megasporoporiella, Melanoderma, Melanoporella, Melanoporia, Melanopus, Microporellus, Microporus, Mollicarpus, Mycelithe, Mycobonia, Navisporus, Neodatronia, Neodictyopus, Neofavolus, Neofavolus suavissimus, Neofomitella, Nigrofomes, Nigroporus, Oligoporus, Pachykytospora, Pachyma, Panus, Perenniporia, Perenniporiella, Perenniporiopsis, Persooniana, Petaloides, Phaeotrametes, Phaeotrametes, Pherima, Phorima, Phyllodontia, Physisporus, Picipes, Pilatotrama, Piloporia, Placodes, Pleuropus, Pocillaria, Podofomes, Pogonomyces, Polyporellus, Polyporus, Polyporus, Poria, Poria, Porodisculus, Poronidulus, Poroptyche, Pseudofavolus, Pseudomegasporoporia, Pseudophaeolus, Pseudopiptoporus, Pseudotrametes, Pseudotrametes, Pycnoporus, Pyrofomes, Royoporus, Rubroporus, Ryvardenia, Sarcoporia, Scenidium, Sclerodepsis, Skeletocutis, Somion, Sparsitubus, Spongipellis, Stiptophyllum, Szczepkamyces, Thermophymatospora, Tinctoporellus, Tomentoporus, Trametella, Trametes, Trichaptum, Truncospora, Truncospora, Tuberaster, Tyromyces, Ungulina, Vanderbylia, Velolentinus, Wolfiporia, Xerotinus, Xerotus, Xylometron, Xylopilus, Yuchengia
 Type name:
 Type of organism:? 

Link out to external resources

 Other fungal links:
 
 Bibliography links:
 
 General links:
 
 Molecular links:
 
 Specimens and strains links: