Search on : Mycobank

 


 
 Add this item to the list   Fungi
    

General information

 Summary:Fungi Bartling: 4 (1830) [MB#90157] 
 MycoBank #:90157 
 Epithet:Fungi
 Rank:
 
 Authors:Bartling
 Authors (abbreviated):Bartling
 Page #:4
 Journal or book:Bartling 1830: 4 
 Year of publication:1830
 Type specimen or ex type:
 
 More specimens:
 

Classification and associated taxa

 Current name:
 Classification:
-
 
322 Associated records (click to hide):
Acaromyces, Aporospora, Favomicrosporon, Alytosporium, Langloisula, Malacodermum, Chaetocypha, Peniophorina, Ceratonema, Actinomyce, Hypsilophora, Nakaiomyces, Zygodesmella, Dendrosarcus, Dendrosarcos, Hymenium, Mesenterica, Perisporium, Stigonema, Protozoa, Ascomycota, Basidiomycota, Chytridiomycota, Fossil Ascomycota, Fossil Basidiomycota, Fossil Chytridiomycota, Fossil Fungi, Fossil Zygomycota, Microsporidiomycota, Zygomycota, Microsporidia, Ambrosiaemyces, Ellobiopsis, Isomunkia, Leptuberia, Lopidia, Murciasporidium, Mycetosporidium, Oesophagomyces, Omphalocystis, Ostracoblabe, Parallobiopsis, Pyrenophoropsis, Astoma, Coccopleum, Lindavia, Outhovia, Sclerotiomyces, Xylochoeras, Actinopsis, Actonia, Actycus, Aetnensis, Agonium, Alveolinus, Alysphaeria, Amerostege, Anhelia, Anomothallus, Antlea, Anulomyces, Aphelidium, Arctosporidium, Ascospermum, Aseimotrichum, Asteroides, Asteronema, Bactriexta, Batistamnus, Calothyriopeltis, Carlia, Caulogaster, Chaetosporium, Chaetozythia, Chamaenema, Charrinia, Chionaster, Cirrholus, Cladophytum, Clypeomyces, Coccidophthora, Coelosporidium, Coleospora, Conisphaeria, Corallospora, Corenohydnum, Crateromyces, Cryptodesma, Cyanotheca, Cyathela, Cylindrotaenium, Cynicus, Darwiniella, Diamphora, Dicanthodes, Dicteridium, Dictyochora, Dictyochorella, Dictyochorina, Didymocrater, Didymosamarospora, Ellobiocystis, Elytrosporangium, Endaematus, Endonius, Endotrichophyton, Enterobotryum, Ephebella, Epichloea, Epichysium, Epixyla, Erineum, Eriosoma, Euactinomyces, Exomyces, Favaria, Fictoderma, Fungoides, Fusitheca, Gliotrichum, Globosopyreno, Glutinisporidium, Haematomyces, Halisaria, Halonia, Haplosporium, Hectocerus, Hemicyphe, Hemipuccinia, Hermanniasporidium, Hyalasterina, Hyperus, Hyphomyces, Hypostomum, Hysteromyxa, Inciliaria, Kuhneria, Langeronites, Lanosa, Lecaniascus, Lentescospora, Leolophia, Leprosis, Leptodothis, Limacinia, Limnomyces, Maireomyces, Martinella, Maurya, Medusomyces, Melanomyces, Meliolopsis, Merosporium, Metasphaerella, Microides, Microstelium, Minutularia, Mirandia, Molgosporidium, Monophagus, Muchmoria, Muda, Mycocoelium, Mycothamnion, Myrioblepharis, Mysia, Myxomonas, Myxonyphe, Nematococcus, Neocytispora, Nesophloea, Neuroecium, Nothodiscus, Nowellia, Oichitonium, Omoriza, Oncobyrsa, Oovorus, Opethyrium, Ophryomyces, Ospriosporium, Peckiomyces, Pelodiscus, Phaeonema, Phaeoscutella, Phaeosiphonia, Phagodinium, Phiala, Phyllerium, Phyllonochaeta, Phyllops, Physalosporella, Piptostoma, Planctomyces, Polystema, Poronea, Protasia, Protochytrium, Pseudophyllachora, Pseudopythium, Pseudosporopsis, Psilopodia, Psorothecium, Puttemansiella, Pycnodothis, Reticulosporidium, Rhagidiasporidium, Rhizoblepharis, Rhizogaster, Rhynchotheca, Samarosporella, Sarcanthia, Sarcomelas, Sarconemus, Schizacrospermum, Schizographa, Schizotorula, Schizotorulopsis, Scirrhiopsis, Scrobicularius, Scutellum, Scytopezis, Septotrichum, Siphopodium, Sirocrocis, Southworthia, Spadonia, Sphaeropleum, Sphaerothecium, Sporadospora, Sporoclema, Sporophaga, Stegilla, Stericium, Stipiza, Straggaria, Synaphia, Synchaetophagus, Theissenula, Thyriascus, Trichobacidia, Trichochora, Tuberculopsis, Tubularia, Typhoderma, Vermiculariella, Weinmannodora, Xylissus, Zercosporidium, Zonilia, Zygothrix, Asterothrix, Calothyris, Circinastrum, Endematus, Hemiscyphe, Myxonema, Neopiptostoma, Omorrhiza, Pluesia, Pyonema, Stegia, Wrightiella, Eustegia, Sphaerothyrium, Berkhoutia, Chaetotrichum, Chondromyces, Variolaria, Annularia, Catenata, Conidomyces, Tremolechia, Lochomyces, Mazosiella, Naegelia, Neopandora, Phragmothyriella, Porinomyces, Pycnomyces, Glomeromycota, Conisporium, Pisomyces, Polysporella, Hyphomycetes, Variolaria, Myxobotrys, Cycloptericola, Gyrococcus, Zoopagomycotina, Blastocladiomycota, Neocallimastigomycota, Dikarya, Chytridiomycota, Allomycota, Archemycota, Asteromyces, Placodium, Phomopsis, Dendrosporium, Didymopyrostroma, Sphaeronema, Amastigomycota, Amastigomycota, Deuteromycota, Eumycota, Eumycota, Ascomycota, Chytridiomycota, Blastocladiomycota, Arthrodia, Couturea, Phycomycota, Chilangium, Cryptomycota, Dedalea, Pyrenium, Entomophthoromycota, Incertae sedis, Superior, Rozellomycota, Entorrhizomycota

Descriptions

 Protolog:
 

Link out to external resources

 Other fungal links:
 
 Bibliography links:
 
 General links:
 
 Molecular links:
 
 Specimens and strains links: