Search on : Mycobank

 


 
 Add this item to the list   Polyporaceae
    

General information

 Summary:Polyporaceae Corda, Icones fungorum hucusque cognitorum 3: 49 (1839) [MB#81203] 
 MycoBank #:81203 
 Epithet:Polyporaceae
 Rank:
 
 Authors:Corda
 Authors (abbreviated):Corda
 Literature:
 
 Page #:49
 Year of publication:1839
 Remarks:as 'Polyporei'; Polyporaceae Fries ex Corda fide Hawksw.; See Donk, Persoonia 3: 278-280 (1964). 
 Type specimen or ex type:
 
 More specimens:
 

Classification and associated taxa

 Classification:
 
184 Associated records (click to hide):
Abundisporus, Agarico-igniarium, Albatrelloideae, Amyloporia, Amyloporia, Apoxona, Artolenzites, Asterochaete, Atroporus, Aurantioporus, Aurantiporus, Australoporus, Austrolentinus, Bresadolia, Caloporus, Cellularia, Cellulariella, Cellulariella, Cerioporus, Cerrena, Cinereomyces, Cladomeris, Cladoporus, Colospora, Coriolinea, Coriolopsis, Coriolus, Cryptomphalina, Cryptoporus, Cubamyces, Cystostiptoporus, Daedaleopsis, Datronia, Datroniella, Davidia, Dendrochaete, Dendropolyporus, Dentocorticium, Dextrinosporium, Dichomitus, Diplomitoporus, Earliella, Echinochaete, Elfvingiella, Epithele, Erastia, Fabisporus, Faerberia, Favolus, Favolus, Fibroporia, Flabellophora, Flammeopellis, Fomes, Fomitella, Funalia, Fuscocerrena, Gemmularia, Geopetalum, Geopetalum, Globifomes, Grammothele, Grammothelopsis, Haploporus, Haploporus, Heliocybe, Hexagona, Hexagonia, Hexagonia, Hirneola, Hirschioporus, Hornodermoporus, Hymenogramme, Incrustoporia, Irpiciporus, Laccocephalum, Laetifomes, Laricifomes, Leifiporia, Leiotrametes, Lentinopanus, Lentinus, Lentodiellum, Lentodium, Lentus, Lenzites, Leptopora, Leptoporus, Leptotrimitus, Leucolenzites, Leucoporus, Lignosus, Lithopolyporales, Lopharia, Loweporus, Macrohyporia, Megasporia, Megasporoporia, Megasporoporiella, Melanoderma, Melanoporella, Melanoporia, Melanopus, Microporellus, Microporus, Mollicarpus, Mycelithe, Mycobonia, Navisporus, Neodatronia, Neodictyopus, Neofavolus, Neofavolus suavissimus, Neofomitella, Nigrofomes, Nigroporus, Oligoporus, Pachykytospora, Pachyma, Panus, Perenniporia, Perenniporiella, Perenniporiopsis, Persooniana, Petaloides, Phaeotrametes, Phaeotrametes, Pherima, Phorima, Phyllodontia, Physisporus, Picipes, Piloporia, Placodes, Pleuropus, Pocillaria, Podofomes, Pogonomyces, Polyporellus, Polyporus, Polyporus, Poria, Poria, Porodisculus, Poronidulus, Poroptyche, Pseudofavolus, Pseudomegasporoporia, Pseudophaeolus, Pseudopiptoporus, Pseudotrametes, Pseudotrametes, Pycnoporus, Pyrofomes, Royoporus, Rubroporus, Ryvardenia, Sarcoporia, Scenidium, Sclerodepsis, Skeletocutis, Somion, Sparsitubus, Spongipellis, Stiptophyllum, Thermophymatospora, Tinctoporellus, Tomentoporus, Trametella, Trametes, Trichaptum, Truncospora, Truncospora, Tuberaster, Tyromyces, Ungulina, Vanderbylia, Velolentinus, Wolfiporia, Xerotinus, Xerotus, Xylometron, Xylopilus, Yuchengia
 Type name:

Link out to external resources

 Other fungal links:
 
 Bibliography links:
 
 General links:
 
 Molecular links:
 
 Specimens and strains links:
 
Database Copyright © 2018 MycoBank Database
Software Copyright © 1999-2018 BioAware SA/NV. - Release: ?
Powered by BioloMICS Net